Regulamin promocji "Wymień stare na nowe"

1. Organizator 

Organizatorem promocji „Wymień stare na nowe” (dalej w skrócie jako „Promocja”) jest SONOlife Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (adres: Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000365654, NIP 6342761538, REGON: 241716944 (dalej w skrócie jako „Organizator”)

2. Okres promocji

  1. Promocja obowiązuje w okresie od 1 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., z możliwością przedłużenia.
  2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Promocja ma na celu promowanie określonego w niniejszym regulaminie produktu, którego dystrybutorem jest Organizator, a przez to zwiększenie jego sprzedaży.

Promocja przeznaczona jest jedynie dla przedsiębiorców, zwanych dalej klientem, a warunkiem uczestnictwa jest zakupienie u Organizatora produktu w postaci aparatu USG marki Esaote do diagnostyki weterynaryjnej.

3. Uczestnicy promocji 

  1. Promocja polega na odkupie przez Organizatora lub podmiot przez niego wskazany od Klienta aparat lub aparaty USG marki Esaote przeznaczonych dla diagnostyki weterynaryjnej, z tym zastrzeżeniem nie starszych niż rok produkcji 2012.
  2. Uczestnictwo w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń

4. Zasady promocji 

  1. W ramach Promocji  klient ma możliwość sprzedaży swojego starego aparatu USG marki Esaote do diagnostyki weterynaryjnej  Organizatorowi lub podmiotowi wskazanemu przez Organizatora, przy równoczesnym zakupie nowego aparatu USG Esaote od Organizatora – z jego bieżącej oferty handlowej.
  2. Wycena odkupywanego aparat USG zgodnie z ust. 1 dokonywana jest przez Organizatora lub podmiot przez niego wskazany na podstawie wykonanej przez Organizatora lub podmiot przez niego wskazany oceny stanu technicznego, rocznika oraz konfiguracji danego aparatu USG.
  3. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zaproponowaną cenę odkupu  – wówczas nie nastąpi skorzystanie z Promocji.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie przez Klienta udziału w promocji jest jednoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
  w celu udziału w promocji.
 2. Administratorem danych osobowych jest SONOlife Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (adres: Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno), (adres: Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno).
 3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w tym realizacji praw w tym zakresie, w następujący sposób: telefonicznie: 692 616 480 e-mailem: kancelaria@adwokatcurzytek.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO tj. na podstawie zgody w celu udziału w promocji, o której mowa w niniejszym regulaminie,
 • 6 ust. 1 lit f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Klienta związanymi z udziałem w niniejszej promocji.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ochrony Organizatora przed roszczeniami mogącymi mieć związek z niniejszą promocją tj. przez okres przedawnienia w/w roszczeń.

6. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać podmioty, realizujące dla administratora usługi informatyczne, serwisowe, prawne np. podmioty dostarczające oprogramowanie, podmioty świadczące obsługę prawną.

7. Klient oraz osoby, których dane będą przetwarzane w ramach promocji (np. osoby reprezentujące Klienta, osoby kontaktujące się w imieniu Klienta) mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych osoby narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału
w promocji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w promocji.

10. Wobec danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia zmienionego regulaminu na stronie internetowej organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
  1. 3. Niniejszy regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.SONOlife.pl
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Promocja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem daje jedynie możliwość skorzystania z jej warunków, a finalnie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.